Szkolenia

Malta

Creative education inspired by culture - cultural awareness, modernity, leadership, creativity kreatywna edukacja inspirowana kulturą - świadomość kulturowa, nowoczesność, przywództwo, kreatywność. 

 

Mozaika wielu kultur czyni Maltę miejscem idealnym na szkolenie poświęcone tej tematyce. 

Szkolenie na Malcie ma  na celu podniesienie świadomości tego, czym są kultura i edukacja kulturalna. Istotą kultury jest szukanie sensu i budowanie go w sobie i wokół siebie, ona sama nie jest dla siebie celem, ale przestrzenią rozwoju zarówno człowieka, jak i społeczeństwa, rozwoju odbywającego się poprzez odkrywanie i tworzenie.  Solidne rozumienie własnej kultury i poczucia tożsamości może być podstawą otwartej postawy wobec różnorodności ekspresji kulturowej i poszanowania dla niej. Pozytywna postawa obejmuje również kreatywność i chęć kultywowania zdolności estetycznych poprzez artystyczną autoekspresję i uczestnictwo w życiu kulturalnym. Edukacja kulturalna  uczy refleksji na temat kultury własnej, kultury innych i kultury w ogóle. Edukacja oparta na dziedzictwie kulturowym to znakomity sposób, by rozwijać wszystkie kompetencje kluczowe, dotyczy to również tych związanych z matematyką, nauką, techniką, informatyką czy przedsiębiorczością. 

Podczas szkolenia nauczyciele pracować będą w sekcjach i poruszone zostaną następujące zagadnienia:

 • From cultural knowledge to intercultural communicative competence: changing perspectives on the role of culture in foreign language teaching  - od wiedzy o kulturze do międzykulturowej kompetencji komunikacyjnej: zmieniające się perspektywy dotyczące roli kultury w nauczaniu języków obcych;

 • Teaching, leadership and cultural competency - nauczanie, przywództwo i kompetencje kulturowe (nad tym zagadnieniem pracować będzie kadra kierownicza, nauczyciele geografii i przedsięciorczości);

 • Culture as  means of communication and establishing empathy - the importance of drama and performing arts in education -  kultura jako środek komunikacji i budowania empatii - znaczenie dramy i sztuk widowiskowych w edukacji (szkolenie dla nauczycieli historii, muzyki i wf-u);

 • Inclusion through the Arts - Building a Classroom Community through Art –włączenie przez sztukę - budowanie wspólnoty klasowej przez sztukę (szkolenie dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej).

  

 

 • Doświadczanie kultury poprzez poznawanie historii, zabytków, dzieł sztuki i kuchni maltanskiej;

 • Umożliwienie uczestnikom osobistej refleksji nad kulturą własnego kraju; 

 • Pobudzenie aktywności emocjonalno-artystycznej uczestników, umożliwienie wyrażenia własnych uczuć i emocji;

 • Rozwijanie kompetencji międzykulturowych; - przełamywanie barier kulturowych;

 • Przeciwdziałanie tworzeniu stereotypów, uprzedzeń, postaw ksenofobicznych;

 • Techniki teatralne, ruchowe i drama jako narzędzia metodologiczne;

 • Budowanie atmosfery szacunku dla mniejszości narodowych, etnicznych, religijnych, seksualnych oraz innych, poprzez działania wykorzystujące
  różne formy przekazu artystycznego;

 • Teoria interpretacji dziedzictwa wg Freemana Tildena jako doskonałe narzędzie umożliwiające doświadczenie, zrozumienie i osobiste potraktowanie kultury; 

 • Strategia myślenia wizualnego (Visual Thinking Strategy - VTS);

 • Teoria Kolba dotycząca procesu uczenia się;

 • Story Telling;

 • Promowanie kreatywnych metod nauczania poprzez  wykorzystanie doświadczeń z podróży   
  w edukacji dla rozwoju kluczowych kompetencji, wykorzystanie narzędzi TIK oraz urządzeń mobilnych;

 • Poznawanie innej kultury sprzyjać będzie rozwojowi osobistemu i odkrywaniu samego siebie;

 • Dzielenie się doświadczeniami z nauczycielami         z innych europejskich krajów i kultur;

 • Wymiana doświadczeń oraz poznanie innych kultur  i narodowości jako element sprzyjający propagowaniu tolerancji i szacunku wobec siebie nawzajem, niezależnie od kraju pochodzenia;

 • Poprawa umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim, zwiększenie motywacji do dalszej nauki języka angielskiego, rozwoju zawodowego
  i osobistego przez uczenie się przez całe życie, rozwijanie kompetencji międzykulturowej.

 • Uczestnicy kursu staną się bardziej świadomi zagadnień równościowych i będą się dzielić tą wiedzą z uczniami i innymi nauczycelami (podczas lekcjii, konferencji, warsztatów);

 • Równie cennym efektem będzie umiejętność
  prezentowania swoich poglądów przed grupą;

 • Dzięki wykorzystywaniu języka angielskiego w praktyceuczestnicy  poczują się pewniej i bezpieczniej podczas podróży zagranicznych;

 • W długofalowej perspektywie nabyta wiedza i umiejętności  wzmocnią demokratyczną kulturę;

 •  Wzrost poczucia własnej wartości wśród
   uczestników szkolenia, wzbudzenie u nich szacunku dla siebie, innych oraz otaczającego
  świata, wykształcenie umiejętności określenia własnych cech osobowościowych, rozbudzenie potrzeb motywacyjnych i  zapobieganie wypaleniu zawodowemu;

 • Nauczyciele będą podejmować z uczniami  działania twórcze, rozwijające
  wrażliwość i gotowość interpretacyjną rzeczywistości z sztuki czy szeroko rozumianej kultury;

 • Nauczyciele będą stosować nowoczesne metody nauczania np. Story Telling, będą rozwijać u swoich uczniów umiejętność wizualnego myślenia;

 • Nauczyciele będą korzystali w swojej pracy z mozliwości, jakie daje edukacja muzealna;

 • Nauczyciele udokumentują swoje doświadczenia w formie dziennika z podrózy;

 • Uczestnicy podzielą się swoją wiedzą i spostrzeżeniami z innymi nauczycielami tworząc konspekty lekcji,  organizując lekcje otwarte, prowadząc warsztaty i konferencje;

 • Przygotowanie i przeprowadzenie gry miejsckiej

Malta

Malta

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1

 

ul. Norwida 22
33-101 Tarnów

 

tel.: 014 633 03 46

 

 • Facebook - Czarny Krąg
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now