Szkolenia

Portugalia

Nowoczesność i innowacyjność drogą do kreatywnej edukacji
- nowoczesne technologie, kultura, kreatywność

Technology - enhanced learning  czyli nauczanie wspomagane technologią oraz twórcza komunikacja w środowisku międzykulturowym to główne zagadnienie szkolenia w Portugalii. Poruszone zostaną takie tematy jak:

„ICT as a tool for intercultural and media education”  - ICT jako narzędzie edukacji kulturowej  i medialnej,

“Digital media in intercultural education” -  Media cyfrowe w edukacji międzykulturowej,

“Stimulating creativity and innovation” - Pobudzanie kreatywności i innowacji .

Kurs ten został zaprojektowany dla nauczycieli różnych przedmiotów, którzy podzieleni będą na sekcje w zależności od nauczanego przedmiotu. 

Dlaczego wybraliśmy taki temat szkolenia? 

Celem  kursu jest zapoznanie uczestników mobilności z narzędziami  i metodami pozwalającymi na  odejście od schematów nauczania opartych na kredzie i tablicy na rzecz kształcenia aktywizującego, wyzwalającego samodzielność i inicjatywę w dostrzeganiu, formułowaniu i rozwiązywaniu problemów. 

Chcemy poprawić kreatywność i innowacyjność w naszej szkole, chcemy być  "Szkołą przyszłości".

Uczestnicy projektu poznają nowe technologie na każdym etapie jego realizacji. Pozwoli to wzmocnić działania w ramach eTwinning, propagować e-learning jako nowoczesne narzędzie poznawcze, dydaktyczne i kreacyjne uzupełniając w ten sposób tradycyjne metody nauczania. Jednym z naszych celów jest również doskonalenie kompetencji kluczowych, w tym naukowego sposobu myślenia i zastosowania TIK. To one w dużym stopniu wyznaczają poziom sukcesów uczniów w szkole. Służą temu aktywne formy dydaktyczne i metodyczne, motywujące uczniów do samodzielnego i kreatywnego poszukiwania wiedzy. Współpraca w międzynarodowych grupach nauczycieli będzie okazją do poznania metod stosowanych w innych częściach Europy.

Na szkoleniu odpowiemy sobie również na pytanie,  jak motywować dzieci i młodzież do odpowiedzialnego korzystania z mediów elektronicznych oraz jak kreatywnie zarządzać szkołą.

Jest dla nas oczywiste, że praktyczne ćwiczenia językowe podejmowane w ramach projektu przyczynią się  do poprawy kompetencji językowych nauczycieli.

Poprzez bezpośredni kontakt z inną kulturą, ludźmi, historią ich państwa  zdobędziemy kompetencje niezbędne w  komunikacji w środowisku wielokulturowym.

Portugalia

 • Promowanie kreatywnych metod nauczania poprzez wykorzystanie narzędzi TIK oraz urządzeń mobilnych;

 • Flipped classroom - metoda odwróconej klasy;

 • Koncepcja edukacyjna STEAM -   Science, Technology, Engineering, Arts, and Math czyli podejście interdyscyplinarne zachęcające  do eksperymentowania;

 • Włączanie technologii cyfrowych i myślenia komputacyjnego; 

 • Dzielenie się doświadczeniami z nauczycielami z innych europejskich krajów i kultur;

 • Komunikacja i współpraca  w grupach międzynarodowych;

 • Współpraca” czyli uczenie się od środka” - zwiększanie zaufania wśród uczestników i wspieranie kreatywności w pracy partnerskiej;

 • Poprawa umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim, zwiększenie motywacji do dalszej nauki języka angielskiego, rozwoju zawodowego i osobistego przez uczenie się przez całe życie, rozwijanie kompetencji miękkich;

 • Wzbogacenie oferty szkoły i podniesienie jej prestiżu w środowisku lokalnym uzyskanie walidacji zdobytych umiejętności poprzez uzyskanie certyfikatu Europass Mobilność.

Portugalia

 

 • Uczestnicy staną się bardziej twórczy w swojej pracy
  i będą wykorzystywać ITC  w nauczaniu;

 • Uczestnicy  nabędą umiejętności komunikacji                            i współpracy w środowisku zróżnicowanym pod względem językowym i kulturowym;

 • Beneficjenci wdrożą i upowszechnią innowacyjne 
  rozwiązania w szkołach (np. programy nauczania, konspekty lekcji, czy materiały dydaktyczne);

 • Podniesienie jakości pracy szkoły;

 • Podniesienie jakości współpracy międzynarodowej,

 • Pogłębienie u wszystkich odbiorców projektu postaw otwartości, szacunku, tolerancji dla innych osób;

 • Podniesienie efektywności nauczania poprzez stosowanie nowoczesnych i innowacyjnych  metod;

 • Pogłębienie wymiaru europejskiego naszej szkoły                   i szkolnej społeczności;

 • Korzystanie z obcojęzycznych publikacji metodycznych;

 • Rejestracja i realizacja projektów na platwormie eTwinning;

 • Zapoznanie się z innymi europejskimi kulturami, historią krajów, zwyczajami;

 • Wzrost pewności siebie, dzięki sprawdzeniu się w obcym środowisku;

 • Zwiększenie umiejętności organizacyjnych, podejmowania wyzwań.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1

 

ul. Norwida 22
33-101 Tarnów

 

tel.: 014 633 03 46

 

 • Facebook - Czarny Krąg
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now