Szkolenia

Outdoor Education- travel experiences and adventure as  a way to creative education. 

Doświadczanie z podróży i przygoda drogą do kreatywnej edukacji

- technologia, kultura, natura, kreatywność

 

​Chcemy poprawić kreatywność i innowacyjność w naszej szkole, chcemy być  "Szkołą przyszłości". 

 „Outdoor Education – doświadczanie i  przygoda drogą do kreatywnej edukacji” – technologia, kultura, natura - to temat szkolenia w Norwegii. Podczas pobytu w Norwegii wyruszymy na poszukiwanie balansu między technologią, kulturą i naturą. Będzie to szkolenie "w podroży". Wędrowka i przygoda staną się metodą rozwoju osobistego               i zawodowego. 

Outdoor Education  to edukacja poza klasą, na otwartym terenie.

W Outdoor Education liczą się przede wszystkim umiejętności miękkie - komunikacja, współpraca, kreatywne podejście do problemu. Zajęcia outdoor pozwalają odkryć swoje zainteresowania, siłę własnej woli, przygotowują do dorosłości, współpracy i działania. Rozwijanie kompetencji miękkich u uczniów da początek zmniejszaniu poziomu agresji i przemocy rówieśniczej, dyskryminacji, wzmacnianiu odpowiedzialności za drugiego człowieka, modelowaniu postaw wolontariackich, edukacji proekologicznej i szeroko rozumianej edukacji prozdrowotnej, wreszcie utrwalania u uczniów uniwersalnych wartości humanistycznych i postaw obywatelskich. 

Outdoor Education kształtuje również duchowo. Przez ciągły kontakt z naturą pozwala lepiej zrozumieć otaczający go świat oraz innych ludzi.

Celem szkolenia jest doskonalenie kompetencji kluczowych poprzez aktywne formy dydaktyczne i metodyczne, motywujące do samodzielnego i kreatywnego poszukiwania wiedzy.  W myśl słów Konficjusza: „Powiedz a zapomnę; pokaż a zapamiętam; pozwól przeżyć a zrozumiem" grupa nauczycieli z róznych państw będzie uczyć się przez działanie, ściśle powiązane ze środowiskiem naturalnym.

Współpraca w międzynarodowych grupach nauczycieli będzie okazją do poznania metod stosowanych w innych częściach Europy.

Równie ważnym celem jest wzrost umiejętności językowych, w zakresie sprawnego posługiwania się językami obcymi. Praktyczne ćwiczenia językowe podejmowane w ramach projektu posłużą do poprawy kompetencji językowych nauczycieli, a to przełoży się na odpowiednie wyniki nauczania na różnych etapach edukacji.

Twórcza komunikacja w środowisku wielokulturowym jest kolejnym naszym celem. W tym obszarze konieczny jest bezpośredni kontakt z inną kulturą, ludźmi, historią ich państwa, językiem. W naszym Zespole, niezwykle zróżnicowanym środowisku uczniów, warunkiem skutecznej nauki i sukcesów wychowawczych jest wypracowanie odpowiednich standardów w odniesieniu do wiedzy, umiejętności i postaw. Jasne jest, że ciekawych inspiracji, pomysłów i rozwiązań w tym zakresie dostarczą spotkania w grupach międzynarodowych.

Obserwacja realiów życia społeczności europejskich, spotkania z nauczycielami tych społeczności, pogłębiona refleksja nad powszechnymi w nich wartościami i rozwiązaniami metodycznymi, pozwolą naszym nauczycielom z jednej strony dostrzec w bogactwie różnorodności elementy możliwe do wykorzystania w naszych Szkołach, jak również wzmocnić własne kompetencje organizacyjne.

Do nie mniej ważnych celów trzeba jeszcze zaliczyć doskonalenie wiedzy samych nauczycieli w zakresie poznania geografii, historii i kultury regionów i krajów Europy oraz badania zjawisk przyrodniczych i fizycznych różnych obszarów Europy.

 

Norwegia

Norwegia

 • Koncepcja Outdoor Eucation - edukacji nieformalnej kształtującej umiejętności miękkie człowieka; nauka przez działanie, ściśle powiązana ze środowiskiem naturalnym. Wykorzystanie aktywności outdoorowe do osiągnięcia konkretnego celu edukacyjnego;

 • Schemat zdolności zapamiętywania zdobytej wiedzy Deckera,;

 • Teoria Kolba dotycząca procesu uczenia się;

 •  Model trzech stref nauki zwany też Modelem KNP (komfort – napięcie – panika)  Karla Rohnkego, amerykańskiego pedagoga.;

 • Promowanie kreatywnych metod nauczania poprzez  wykorzystanie doświadczeń z podróży i wędrówki          w edukacji dla rozwoju kluczowych kompetencji, wykorzystanie narzędzi TIK oraz urządzeń mobilnych;

 • Drumming & Ecobatucada jako metoda łącząca wielokulturowość, współpracę, fair play, szacunek, budowanie zespołu, komunikację, aktywne słuchanie;

 • Lifeskills Development czyli podejmowanie decyzji               i rozwiązywanie problemów, twórcze myślenie                    i krytyczne myślenie, skuteczne porozumiewanie się        i utrzymywanie dobrych relacji interpersonalnych, samoświadomość i empatia, radzenie sobie z emocjami  i stresorami;

 • Pantomime as a learning tool - pantomima jako metoda nauczania; 

 • WebQuest oraz gra terenowa - czyli, jak połączyć potencjał urządzeń mobilnych, zajęcia interdyscyplinarne i kontakt z naturą;

 • Rozwój kompetencji liderskich, komunikacyjnych, budowanie postawy przedsiębiorczej i ducha inicjatywności oraz promocja zdrowego i aktywnego stylu życia;

 • Metoda Sześciu Kapeluszy Myślowych Edwarda de Bono;

 • Stawiane przed uczestnikami zadania prowadzić będą  do przełamywania własnych barier i ograniczeń oraz budowania pewności siebie;

 • Przygodaw realnym świecie sprzyjać będzie rozwojowi osobistemu i odkrywaniu samego siebie;

 • Dzielenie się doświadczeniami z nauczycielami                    z innych europejskich krajów i kultur;

 • Wymiana doświadczeń oraz poznanie innych kultur        i narodowości jako element sprzyjający propagowaniu tolerancji i szacunku wobec siebie nawzajem, niezależnie od kraju pochodzenia;

 • Poprawa umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim, zwiększenie motywacji do dalszej nauki języka angielskiego, rozwoju zawodowego i osobistego przez uczenie się przez całe życie, rozwijanie kompetencji miękkich;

 • Wzbogacenie oferty szkoły i podniesienie jej prestiżu    w środowisku lokalnym uzyskanie walidacji zdobytych umiejętności poprzez uzyskanie certyfikatu Europass Paszport Językowy.

Norwegia

 

 • Uczestnicy staną się bardziej twórczy w swojej pracy
  i będą wykorzystywać innowacyjne i nieformalne  metody nauczania - wyposażenie beneficjentów w wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu metod outdorowych (edukacja przez doświadczenie), nauczania  multisensorycznego, które zostaną wykorzystane w dalszej pracy;

 • Uczestnicy  nabędą umiejętności komunikacji                        i współpracy w środowisku zróżnicowanym pod względem językowym i kulturowym;

 • Poszerzenie wiedzy na temat nauki poza szkołą                  w środowiskach naturalnych oraz zainteresowanie aktywnością wymagającą wysiłku fizycznego;

 • Zwiększenie zaufania wśród uczestników i wspieranie kreatywności w pracy partnerskiej (budowanie, motywowanie, zapewnienie trwałości zespołu);

 • Beneficjenci  przygotują konspekt gry terenowej;

 • Podniesienie jakości pracy szkoły;

 • Rozwój osobisty uczestników;

 • Zwiększenie umiejętności organizacyjnych, podejmowania wyzwa, budowania oraz kierowania zespołem.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1

 

ul. Norwida 22
33-101 Tarnów

 

tel.: 014 633 03 46

 

 • Facebook - Czarny Krąg
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now