Portugalia

Główny motyw szkolenia w Portugalii to nowoczesność i innowacyjność drogą do kreatywnej edukacji - nowoczesne technologie, kultura, kreatywność.

Celem  szkolenia było zapoznanie uczestników mobilności z narzędziami  i metodami pozwalającymi na  odejście
od schematów nauczania opartych na kredzie i tablicy na rzecz kształcenia aktywizującego, wyzwalającego samodzielność
i inicjatywę w dostrzeganiu, formułowaniu i rozwiązywaniu problemów. 

Szkolenia odbyły się w trzech sekcjach/kursach:

1). „ICT as a tool for intercultural and media education”  - ICT jako narzędzie edukacji kulturowej  i medialnej -
dla nauczycieli języków obcych i geografii.

Poruszane zagadnienia: 

- umiejętność oceny i doboru wartościowych komunikatów oraz weryfikacji ich pochodzenia i autentyczności;

- komputer jako narzędzie w nauczaniu i uczeniu się,

- przechowywanie danych w chmurze: Google Drive, Dropbox, Wikispaces,
- Flipped Classroom - metoda odwróconej klasy i bleandet learning 

Metoda ta polega na tym, że uczniowie uczą się na zmianę w szkole - pod okiem nauczyciela i poza szkołą np. w domu poprzez wykłady online, samodzielnie decydując o miejscu i czasie nauki.  Nauczyciel  przygotowuje rozmaite materiały dydaktyczne dotyczące danej lekcji i udostępnia je uczniom w sieci. Mogą to być filmiki, animacje, artykuły, prezentacje, materiały dźwiękowe, ciekawe strony internetowe, aplikacje itp. Uczniowie, po zapoznaniu się z treściami multimedialnych zasobów, powinni odpowiedzieć na postawione przez nauczyciela pytania, wykonać proste ćwiczenia.
W szkole nauczyciel pracuje  nad tym, czego uczniowie nauczyli się w domu. 

-poznanie i praktyczne wykorzystanie takich narzędzi jak: 

Vocaroo,  Kahoot, SurvayMonkey, ActiveInspire, Socrative, Powtoon, Voicethread, Thinglink.

2). “Digital media in intercultural education” -  Media cyfrowe w edukacji międzykulturowej -  dla nauczycieli muzyki, historii, wychowania fizycznego, języków włoskiego i francuskiego.- koncepcja edukacji międzykulturowej.

 

Poruszane zagadnienia:

- rozumienie kultury w czasach globalizacji, różne typy / grupy kultury , elementy / cechy kultury, praca nad lepszym zrozumieniem, w jaki sposób wyzwania kulturowe stoją przed edukacją międzykulturową,

 zarządzanie różnorodnością kulturową w edukacji,

- aktywne strategie uczenia się wzmacniające umiejętności cyfrowe,

- poznanie i praktyczne wykorzystanie takich narzędzi jak: 

Mentimeter( do tworzenia zagadek i quizów),  SurvayMonkey, ActiveInspire, Socrative, Popplet,  QR codes.

 

3). “Stimulating creativity and innovation” - Pobudzanie kreatywności i innowacji  - dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, szkoły podstawowej i kadry kierowniczej.

Innowacyjny uczeń zmotywowany działaniami nauczyciela: wspólne rozwiązywanie problemów.
 

Poruszane zagadnienia:

- kreatywność i innowacja w klasie -koncepcja  edukacyjna STEAM -   Science, Technology, Engineering, Arts, and Math czyli podejście interdyscyplinarne zachęcające  do eksperymentowania; dzięki narzędziom cyfrowym i podejściu ‘STEAM’ lekcje  stają się ciekawsze, a uczniowie zdobywają bardziej holistyczną wiedzę na temat otaczającego ich świata.Uczniowie muszą nauczyć się podchodzić do problemu w inny sposób niż dotychczas, muszą zdobywać umiejętności i tworzyć narzędzia, wykorzystując je w innowacyjny sposób.  Elastyczność, eksperymentowanie
i zróżnicowanie stają się celami kształcenia – przygotowanie młodych ludzi do kreatywnego używania narzędzi,
w wirtualnych i prawdziwych społecznościach, ponad granicami dyscyplin naukowych. 

- holistyczne podejście do edukacji, charakteryzujące się całościowym podejściem do omawianego zagadnienia -  to, czego uczymy, jest zgodne z tym, z czym uczeń spotyka się na co dzień i czego doświadcza, 
-poznanie i praktyczne wykorzystanie takich narzędzi jak: 

Kahoot,  ActiveInspire, Socrative, Popplet (narzędzie do tworzenia dynamicznych prezentacji i map myślowych),
QR codes, Prezi, Canva,

- koncepcja Future Classroom.

 

 

 

W ramach szkolenia uczestnicy odwiedzili szkołę Quinta do Conde,  która rzuca wyzwanie tradycyjnemu pojęciu edukacji i powszechnemu na świecie modelowi uczenia. W filozofii edukacji w tej szkole  samoświadomość i doświadczenie
są kluczowe w procesie uczenia, skoncentrowane wokół uczącego się, na jego lub jej cechach i przejściu z heteronomii
do autonomii.  W tym innowacyjnym modelu szkoły nie ma podziału na klasy czy grupy, uczniowie pracują realizując projekty interdyscyplinarne. W ten sposób, przechodząc przez różne etapy uczą się szacunku do innych oraz wartości samodzielności w trakcie procesu nauki.  To wszystko dzieje się  z pomocą i wiedzą nauczycieli - tutorów. 

Uczniowie mają tu możliwość pracy w specjalnie przygotowanej sali zwanej Future Classroom. Sala ta podzielona jest
na sześć różnych stref. Każda z nich uwydatnia charakterystyczne obszary uczenia się i nauczania i oznaczona jest innym kolorem. Pierwszą strefą jest strefa badawcza - Investigate. Uczniowie są  tutaj aktywnymi uczestnikami, a nie biernymi słuchaczami. To dobre miejsce na promocję takich stylów uczenia się jak project-based learning oraz na podwyższenie umiejętności krytycznego myślenia. Nowe technologie  zapewniają  bogate, wszechstronne i rzeczywiste dane, a także  dostarczanie narzędzi do badań i analiz naukowych. Wskazane jest wykorzystanie w tej strefie rejestratorów, robotów, mikroskopów, modeli 3D oraz laboratoriów online. Strefa tworzenia - Create pozwala uczniom planować, projektować
i tworzyć własne prace. Tutaj proste powtarzanie informacji nie wystarczy. Uczniowie wykorzystują swoją wiedzę
do interpretacji, analizy, uczą się pracy zespołowej i mają do dyspozycji odpowiedni sprzęt – kamerę wideo wysokiej rozdzielczości, aparat cyfrowy, oprogramowanie do edycji wideo, urządzenie rejestrujące typu mikrofon itp. Ważnym elementem tego procesu twórczego jest ewaluacja. Do prezentacji swoich prac uczniowie potrzebują innego zestawu narzędzi, które znajdują się w strefie prezentacji Present. Potrzebują ekranu, specjalnego projektora HD (High Definition), aby zapewnić lepszą jakość przekazu informacji. Mogą udostępniać wyniki, wykorzystując narzędzia
do publikacji online. Dzielenie się wiedzą to ćwiczenie umiejętności o wymiarze komunikacyjnym. Zachęceni
do interakcji uczniowie szybko uzyskują opinię na temat swojej pracy. Taka informacja zwrotna jest bardzo cenna, gdyż pozwala nanieść poprawki, ponownie rozwinąć i udoskonalić opracowany materiał. W strefie interakcji Interackt  nauka obejmuje zarówno aktywne zaangażowanie nauczycieli, jak i uczniów. Nauczyciel, wykorzystując technologie ICT na swoich zajęciach, zwiększa zainteresowanie uczniów przedmiotem. Dodatkowo, mając do dyspozycji indywidualne narzędzia typu tablety, smartfony, tablice interaktywne i interaktywne ćwiczenia, jest w stanie zaangażować wszystkich uczniów jednocześnie. W strefie wymiany Exchange uczniowie uczą się komunikacji i współpracy z innymi. Pracując
w zespole, wzmacniamy poczucie odpowiedzialności społecznej. Do pracy wykorzystujemy m.in. tablice interaktywne, oprogramowanie Mind-mapping, metodę burzy mózgów. Strefa rozwoju Develop to przestrzeń do autorefleksji
i nieformalnej nauki. Uczniowie mogą pracować samodzielnie w swoim własnym tempie, zarówno w szkole,
jak i w domu. Wspierając samokształcenie, zachęcamy uczniów do przygotowania własnych portfolio. Wykorzystywane  narzędzia w tej strefie to: urządzenia przenośne, urządzenia audio ze słuchawkami, książki w wersji papierowej
i elektronicznej, gry analogowe i cyfrowe. Future Classroom  pozwala zmieniać tradycyjne sale lekcyjne i wspierać wprowadzanie nowych stylów uczenia się i nauczania przy pomocy nowoczesnych technologii. Elastyczne, przenośne meble wspierają tę koncepcję.  

W każdej sekcji nauczyciele pracowali w grupach międzynarodowoch. 

Ogromnym wyzwaniem stało się dla nauczycieli praktyczne wykorzystanie umiejętności językowych zdobytych na kilka miesięcy przed wyjazdem. 

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1

 

ul. Norwida 22
33-101 Tarnów

 

tel.: 014 633 03 46

 

  • Facebook - Czarny Krąg
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now