Portugalia 2019

1.

Koleżanki Teresa Świętnicka, Renata Śliwińska-Kulesa i Urszula Wajda przygotowały
i przeprowadziły lekcję koleżeńską dla nauczycieli naszej szkoły. 

 

Temat lekcji: Interkulturowość - lekcja z wykorzystaniem narzędzi TIK.

Scenariusz lekcji można wykorzystać na godzinie wychowawczej lub lekcji języka obcego.

Cele lekcji:

- Rozwijanie kompetencji interkulturowej.

- Budzenie świadomości istnienia podobieństw i różnic wynikających z odrębności kulturowej.

- Rozwijanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach komunikacyjnych wywołanych różnicami kulturowymi.

- Rozwijanie umiejętności umożliwiających sprawne poruszanie się w różnorodnych kontekstach kulturowych.

- Przygotowanie uczniów do dialogu międzykulturowego poprzez kształtowanie kompetencji interkulturowej

w nauczaniu języków obcych.

- Doskonalenie kompetencji kluczowych, w tym naukowego sposobu myślenia i zastosowania narzędzi TIK oraz urządzeń mobilnych podczas lekcji jako uzupełnienie tradycyjnych metod nauczania.

- Motywowanie uczniów do nauki języków obcych.

2. 

Koleżanki Agnieszka Bigos, Klaudia Beściak i Wiesława Krysa przygotowały i poprowadziły spotkanie zespołu edukacji wczesnoszkolnej w dniu 28 maja 2019r.
Celem spotkania była prezentacja zdobytych wiadomości i umiejętności podczas mobilności do Portugalii.

Plan spotkania:

  1. Prezentacja idei Future Classroom w oparciu o wizytę w szkołach w Setubal oraz Quinta do Conde w Portugalii – Wiesława Krysa.

  2. Przedstawienie przydatnych narzędzi i aplikacji poznanych podczas szkolenia w Portugalii – Agnieszka Bigos

  3. Co zobaczyliśmy, czego się nauczyliśmy, jakie kompetencje kształciliśmy? –  Klaudia Beściak

3. 

Koordynator projektu przygotowała program szkolenia dla nauczycieli ZSO nr 1 w Tarnowie. Koleżanki Anna Chabińska-Węgrecka, Małgorzata Kopek, Dorota Słowińska, Bernadeta Garstka Matura, Urszula Wajda, Renata Śliwińska-Kulesa, Teresa Świętnicka przygotowały materiały szkoleniowe i poprowadziły szkolenie dla nauczycieli ZSO nr 1 w Tarnowie dnia 6.06.2019.

Jednym z elementów prowadzących nas do tego celu oraz warunkujących prawidłowe funkcjonowanie współczesnej szkoły jest  współpraca pomiędzy nauczycielami rozumiana również jako korzystanie z doświadczeń i dzielenie się własną wiedzą i umiejętnościami. Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną rezultaty kursu w Portugalii i obejmować będą konkretne produkty – narzędzia cyfrowe i zakładki, jak również umiejętności i osobiste osiągnięcia czy doświadczenia zdobyte przez uczestników działań. Włączanie zdobytej wiedzy i umiejętności  w realia działalności szkoły pozwoli na utrwalenie osiągniętych wyników
i dalszy jej rozwój. Przygotowane na potrzeby szkolenia i upowszechniania rezultatów materiały będą pomocne w nauczaniu i będą mogły zostać wykorzystane i być udoskonalane przez pracowników i innych odbiorców.

Przybliżenie uczestnikom Portugalii, jej kultury, historii i zjawisk życia codziennego wpłynie na kształcenie kompetencji międzykulturowej i pozwoli na zapobieganie takim zjawiskom jak dyskryminacja, rasizm

i nienawiść.

4. 

Uczestnicy projektu przygotowali krótki materiał edukacyjny dot. Flipped Classroom i STEAM do wykorzystania przez nauczycieli. 

5. 

 „Nauka nie ma żadnej ojczyzny, gdyż wiedza ludzka obejmuje cały świat”
Ludwik Pasteur

 Zdając sobie sprawę z istoty współpracy międzynarodowej i wymiany doświadczeń z nauczycielami
z innych   państw, uczestnicy mobilności do Portugalii przygotowali i przeprowadzili spotkanie
z nauczycielami z   zaprzyjaźnionego gimnazjum w Humenne na Słowacji.  Konferencja odbyła się 31. maja 2019 r. w ZSO nr 1 w Tarnowie. Założeniem spotkania było upowszechnianie rezultatów mobilności do Portugalii, promowanie   kreatywności, innowacyjności, nowego spojrzenia na edukację i wzajemnego motywowania się nauczycieli z   różnych państw.

 

 Na konferencji zastanawiano się również nad rolą współczesnego nauczyciela i nauczania poprzez ITC.

 

W spotkaniu uczestniczyło 20 nauczycieli z Polski i 17 nauczycieli zatrudnionych w Gimnazjum
w Humenne na   Słowacji (Gymnázium arm. gen. L. Svobodu Komenského 4, 066 01 Humenné ).

6. 

Uczestniczki mobilności do Portugalii Małgorzata Kopek i Anna Chabińska-Węgrecka napisały artykuł dotyczący zagadnień merytorycznych kursu w Portugalii. Artykuł ukazał się dnia 22.07.2019 na stronie "Kometa- Sieć Eduakcji Cyfrowej".  ​

 

7. 

„Nasz sposób na kreatywną edukację” to tytuł wystawy posterowej, którą zorganizowaliśmy w ramach upowszechniania rezultatów szkolenia w Portugalii dotyczącego TIK w edukacji.  

Ekspozycja składa się z 5  plansz prezentujących cele szkolenia, koncepcję Future Classroom, wybrane narzędzia TIK, wspomnienia nauczycieli i zdjęcia, na których utrwalone został pobyt w Portugalii.

Wystawa dostępna jest od czerwca 2019 i znajduje się w głównym korytarzu naszej szkoły.  

 

8. 

Podczas tegorocznego Festynu Szkoły (8.06.2019)  Zespół projektu „Kreatywny nauczyciel, kreatywna szkoła, kreatywny uczeń” był aktywny i widoczny. Edukowaliśmy najmłodszych oraz starszych gości odwiedzających tego dnia nasze portugalskie stoisko i naszą wystawę posterową.

Odwiedzający nas mieli możliwość zapoznać się z realizowanym projektem - jego celami oraz wypracowanymi już rezultatami. Każdy odwiedzający otrzymał zakładkę promującą projekt i drugą przedstawiającą zdobyte wiadomości podczas szkolenia w Portugalii. Goście mogli poznać ideę projektów ERASMUS +, poznać koncepcję Future Classroom, wybrane narzędzia ITC oraz zasmakować kultury portugalskiej. Odwiedzający nas goście to uczniowie naszej szkoły, ich rodziny i mieszkańcy Mościc.

9. 

Dnia 12.06.2019 kol. Małgorzata Polek, Bernadeta Garstka-Matura i kol. Marek Smola  przeprowadzili lekcję dla uczniów naszej szkoły w ramach upowszechniania rezulatów szkolenia w Portugalii. Celami lekcji było przybliżenie historii, kultury i zwyczajów Portugalczyków, pokazanie różnic
i podobieństw kultury polskiej i portugalskiej, a także podkreślenie wartości różnorodności kulturowej i wzmocnienie postawy otwartości i życzliwości wobec mieszkańców różnych krajów, umiejętność posługiwania się narzędziami TIK, przybliżenie europejskiego programu edukacyjnego Erasmus plus. Na lekcji zastanawiano się również nad tym, jaki powinien być kreatywny nauczyciel. Lekcja przygotowana została dla klas trzecich naszej szkoły-łącznie 60 osób.

10. 

Dnia 7.06.2019 kol. Monika Machalska przeprowadziła lekcję otwartą z j. angielskiego z wykorzystaniem narzędzi TIK (mentimeter, padlet, quizziz, QR code). Na lekcję zaproszeni zostali dyrekcja szoły
i nauczyciele języków obcych. Lekcja przeprowadzona została w klasie 8 SP i obserwowało ją  12 gości. Podczas omówienia lekcji zwrócono uwagę 
 na zainteresowanie uczniów podczas zajęć oraz zaangażowanie w podejmowane działania.  Metody dobrane do prowadzenia lekcji oraz zastosowane narzędzia TIK  uznano za bardzo trafne. Kol. Monika Machalska przedstawiła zebranym gościom sposób przygotowania ćwiczeń w ww narzędziach.

10. 

12.09.2019 ukazał się artykuł na oficjalnej stronie miasta Tarnowa opowiadający o naszym projekcie
i szkoleniach w Portugalii i Norwegii. ​

 

12. 

W grudniowym numerze "Hejnału Oświatowego" (12-188) ukazał się artykuł pt "Dobre praktyki za granicą: Creativity and Innovation in the Classroom. Międzynarodowa mobilność nauczycieli - Erasmus
w Portugalii". Autorkami artykułu są kol. Wiesława Krysa, Agnieszka Bigos i Klaudia Beściak.

 

11. 

18.10.2019 kol. Małgorzata Kopek i Anna Chabińska-Węgrecka przeprowadziły praktyczne warsztaty z wybranych narzędzi TIK dla nauczycieli naszej szkoły. Warsztaty stanowiły Moduł II szkolenia dla Rady Pedagogicznej. W warsztatach wzięło udział 19 nauczycieli różnych przedmiotów. Każdy z nauczycieli miał możliwość pracy w wybranych narzędziach. Na potrzeby szkolenia przygotowano broszurę z opisem poszczególnych narzędzi.

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1

 

ul. Norwida 22
33-101 Tarnów

 

tel.: 014 633 03 46

 

  • Facebook - Czarny Krąg
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now